Algemene voorwaarden

Updated 01.01.2016

Algemene contractvoorwaarden voor Software-as-a-Service (SaaS)

1. toepassingsgebied en onderwerp van de overeenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle overeenkomsten die een contractant met CompanyMood GmbH heeft gesloten met betrekking tot het gebruik en de operationele ondersteuning van standaard softwareprogramma's (de "software"), die door CompanyMood GmbH, hierna te noemen CompanyMood, worden geproduceerd en als software-as-a-service via het medium internet worden aangeboden.


Inhoud van het contract zijn:

 • 1

  de levering van onder www.company-mood.de voor gebruik via het internet, 1

  1

  1

  1

  de levering van een app als klantSoftware ("App") voor het gebruik van de software en 1

  1
  1

  1
   de opslag van klantgegevens op servers van het computercentrum 1
  • 2

   2

   2

   2

   Individueel ontwikkelde softwareprogramma's vallen niet onder dit contract. 24LINGOHUBDATE 25LINGOHUBDATE 26LINGOHUBDATE De apps van de software worden via de Apple App Store en Google Play aan de klant ter beschikking gesteld. De installatie van de Apps op de eindapparaten moet door de klant zelf worden uitgevoerd. Let op de verschillen tussen de Tracker App en de Terminal App: 2

   De terminal app (stationaire stemmingsbeoordeling op een tablet) is alleen beschikbaar in combinatie met een betaald zakelijk pakket. 28 LANGE LEVENSDUUR

2. Sluiting van het contract en type en omvang van de dienst

Het contract komt tot stand door ondertekening door CompanyMood en de klant of door CompanyMood ter bevestiging van een door de klant elektronisch ingediende offerte voor het sluiten van een contract via de pagina www.companymood.com. 3LINGOHUBDAY De aard en de omvang van de wederzijdse diensten worden geregeld in de contractuele overeenkomsten. De omvang van de in het contract omschreven diensten wordt beschouwd als de overeengekomen kwaliteit. Beslissend voor dit zijn: 4LINGOHUBDAG 5LINGOHUBDAG

 1. de gedefinieerde omvang van de prestaties van de in het contract vermelde software, die wordt gespecificeerd in de respectievelijke gebruikersdocumentatie (beschikbaar op https://www.company-mood.de/pricing),

  1

  1

  1

  de geschiktheid voor het gebruik waarvan in de overeenkomst wordt uitgegaan, 1
  1

  1

  1

   de voorwaarden van het contract, de volgende voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van CompanyMood 1
  1. 1

   1

   2

   Verdere voorwaarden, in het bijzonder algemene voorwaarden van de contractant, zijn niet van toepassing, zelfs indien CompanyMood deze niet uitdrukkelijk tegenspreekt. De algemene voorwaarden van CompanyMood zijn uitsluitend van toepassing. 21 LINGOHUBTAG

3. verdere ontwikkelingen/wijzigingen in de prestaties

CompanyMood behoudt zich het recht voor om verdere ontwikkelingen en wijzigingen in de prestaties (bijv. door het gebruik van nieuwere of andere technologieën, systemen, procedures of normen) in de loop van de technische vooruitgang en de optimalisering van de prestaties na het afsluiten van het contract. In geval van essentiële wijzigingen in de prestaties zal CompanyMood de klant tijdig informeren. Indien de klant aanzienlijke nadelen ondervindt van de wijzigingen in de uitvoering, heeft hij recht op een buitengewone opzegging van het contract op de datum van de wijziging. De opzegging moet door de klant binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging van de prestatie worden uitgevoerd 3LINGOHUBDAY

4. Systeembewerking

CompanyMood zorgt ervoor (indien nodig door de betrokkenheid van onderaannemers) dat de geleverde software wordt gebruikt in een omgeving en specificatie die geschikt is voor de eisen van de klant, evenals hardware die geschikt is voor het doel van de klant. Deze omvatten aantal en type servers, regelmatige back-ups, schaalbaarheid, voeding, airconditioning, firewalling, viruscontrole, breedbandinternetverbinding. Vertragingen in de inzet van de app-software vallen onder de verantwoordelijkheid van de app-winkels en kunnen niet worden geclaimd tegen CompanyMood.
CompanyMood voert dagelijkse gegevensback-ups uit. Via een herstelprocedure kan CompanyMood klantgegevens back-uppen sinds de meest recente back-up op verzoek van de klant.

5. beschikbaarheid van het systeem

De beschikbaarheid van het netwerk van het datacenter bij de routeruitgang op het internet is gemiddeld 99% per jaar. De aansluiting van de klant op het internet is de verantwoordelijkheid van de klant. Dit maakt geen deel uit van het SaaS-dienstenpakket. De stilstandtijd wordt berekend in volle minuten en wordt berekend als de som van de storingsopruimingstijden per jaar. Uitgesloten hiervan zijn de termijnen die CompanyMood als zogenaamde onderhoudsvensters voor optimalisering en prestatieverhoging markeert, alsmede het tijdverlies bij het verhelpen van storingen door redenen die niet door CompanyMood en storingen door overmacht worden veroorzaakt. 3LINGOHUB DAG

6. Fouten in de systeembeschikbaarheid

Verstoringen van de systeembeschikbaarheid moeten door de klant onmiddellijk na het bekend worden gemeld. Voordat de klant een fout meldt, moet hij zijn verantwoordelijkheidsgebied controleren. In geval van storingsmeldingen die binnen de ondersteuningsuren worden ontvangen, begint de storingsopruiming binnen twee uur. Voor storingsmeldingen die buiten de ondersteuningsuren worden ontvangen, begint het verhelpen van de storing de volgende werkdag. Vertragingen in het verhelpen van storingen waarvoor de klant verantwoordelijk is (bijvoorbeeld door het niet beschikbaar zijn van een contactpersoon aan de klantzijde) worden niet meegerekend in de tijd van het verhelpen van storingen. 7LINGOHUB DAG

7. bezoldiging

10LINGOHUB DAG De betalingsverplichting vloeit voort uit het Software-as-a-Service contract. Tenzij daar anders is geregeld, geldt het volgende: Voor de SaaS-diensten wordt een in het contract overeengekomen maandelijkse vergoeding in rekening gebracht. De vergoeding wordt maandelijks vooraf gefactureerd. 11LINGO-LIFTDAG Betalingen worden gedaan met een creditcard of automatische incasso. Bij overschrijding van de betalingstermijn kunnen de diensten in geval van verzuim worden beperkt. 12LINGO-LIFTDAG De klant is niet gerechtigd tot verrekening met andere vorderingen als hoofdverplichtingen uit deze contractuele relatie, tenzij het gaat om rechtsgeldige vorderingen of door CompanyMood schriftelijk erkende vorderingen. 13 LANGE LEVENSDUUR In het geval van een mislukte creditcard of automatische incasso heeft CompanyMood het recht om het contract op te zeggen. 14LINGOHUBDAY 15LINGOHUB DAG 1

8. gebruiksrecht 1

18LINGOHUB DAG CompanyMood verleent de klant voor de duur van het contract een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de software en/of de apps en de bijbehorende gebruikersdocumentatie te gebruiken zoals gespecificeerd in het contract. De levering van de software vindt plaats via het internet met behulp van een door de klant gebruikte gemeenschappelijke browser of een van de twee door CompanyMood ontwikkelde Apps (Terminal- of Tracker-App). Overdrachtspunt voor de SaaS-diensten is de routeruitgang van het door CompanyMood gebruikte gegevensverwerkingscentrum naar het internet. 19LINGOHUBDAY De klant verbindt zich ertoe de software en/of de Apps uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met het contract en deze niet door te geven aan derden, noch op een andere manier toegankelijk te maken voor derden. De klant is niet gerechtigd om de software en/of de Apps te "reverse-engineeren", te decompileren, te disassembleren, te reproduceren of om enig onderdeel van de software en/of de Apps te gebruiken om een aparte applicatie te maken. 20LINGO-LEVENSDUUR De klant erkent hierbij CompanyMood als enige licentiegever van de software en/of apps en de bijbehorende auteursrechten. De rechten van CompanyMood als enige licentiegever hebben ook betrekking op uitbreidingen van de software, die door CompanyMood aan de klant worden verstrekt, indien niet anders schriftelijk geregeld. 21LINGOHUBDAY De klant erkent hierbij het merk en de naam van CompanyMoods met betrekking tot de software en/of de apps en de bijbehorende documentatie. De klant mag geen auteursrechtelijke informatie of andere soortgelijke eigendomsvermeldingen in de programma's en de bijbehorende documentatie verwijderen, wijzigen of op andere wijze wijzigen. 22 LANGE LEVENSDUUR

9. Klantrechten op de gegevens

De gegevens die door de software worden verzameld, verwerkt en gegenereerd, worden opgeslagen op de servers van het CompanyMood-gegevenscentrum. De Klant blijft in elk geval de enige eigenaar van de gegevens en kan, door zijn toegang tot de CompanyMood-software, op elk moment, maar niet voorafgaand aan de beëindiging van het contract, alle of alle gegevens downloaden van het computercentrum van CompanyMood zonder het recht van retentie van CompanyMood. , Het is niet mogelijk om de gegevens na het einde van het contract te verstrekken, omdat CompanyMood de gegevens onmiddellijk anonimiseert om aan zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming te voldoen. De gegevens worden verstrekt in de bestandsformaten pdf / xls / csv. De klant heeft niet het recht om software te ontvangen die geschikt is voor het gebruik van de gegevens. De verantwoordelijkheid voor de toelaatbaarheid van het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens en voor de bescherming van de rechten van betrokkenen (informatie, gebruik, correctie, blokkering, verwijdering) ligt bij de klant.
De Klant is verplicht om de Overeenkomst te beëindigen, maar niet voordat CompanyMood zijn verplichtingen is nagekomen, om CompanyMood alle media met Software te retourneren en alle exemplaren van de App op zijn eigen computerfaciliteiten te verwijderen.

10. Privacy en gegevensbeveiliging

De contracterende partijen houden zich aan de respectieve toepasselijke gegevensbeschermingsregels, met name die welke van toepassing zijn in Duitsland, en verplichten hun werknemers in verband met het contract en de implementatie ervan tot het gegevensgeheim overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voor zover deze nog niet algemeen verplicht zijn.
Als de klant persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt of gebruikt, moet hij ervoor zorgen dat hij daartoe gerechtigd is in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van de wet inzake gegevensbescherming en CompanyMood vrijwaart van aanspraken van derden in geval van een schending.
CompanyMood zal klantgerelateerde gegevens alleen verzamelen en gebruiken voor zover vereist door deze Overeenkomst. De klant gaat akkoord met het verzamelen en gebruiken van dergelijke gegevens in deze mate.

11. geheimhouding 1LINGOHUB DAG 2LINGOHUB DAG De partijen bij het contract verbinden zich ertoe de in het kader van het voorwerp van het contract verworven kennis - met name technische of economische gegevens en andere kennis - geheim te houden en uitsluitend te gebruiken voor het doel van het voorwerp van het contract. 3LINGOHUBDAY Dit geldt niet voor informatie die voor het publiek toegankelijk is of wordt zonder dat de contractpartijen daartoe toestemming hebben gekregen of die toegankelijk moet worden gemaakt op grond van een gerechtelijk bevel of een wet. In het geval van ondersteuning bij problemen met de klant kan het nodig zijn om toegang te krijgen tot de gegevens van de klant. De toegang kan gebeuren via een webmeeting met de klant of via databaseanalyse. Deze toegang is beperkt tot de periode van de desbetreffende steunmaatregel. 4LINGOHUBDAY

12e referentiemarketing

Na ontvangst van de bestelling door de klant heeft CompanyMood het recht om deze contractuele relatie aan de buitenwereld te communiceren. De details van het contract moeten echter vertrouwelijk worden behandeld. 3LINGOHUB DAG De klant gaat ermee akkoord dat CompanyMood hem benoemt voor eigen reclamedoeleinden (referentiemarketing). Dit omvat de publicatie van het logo en de naamgeving op de website van CompanyMood, evenals in de gedrukte en online media en in presentaties. 4LINGOHUBDAY De klant kan zijn toestemming om naar marketing te verwijzen te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar hello@company-mood.com. 5LINGOHUB DAG

13. garantie

Volgens de stand van de techniek is het niet mogelijk om fouten in software onder alle toepassingsvoorwaarden uit te sluiten. CompanyMood garandeert echter dat de software en/of de onder www.company-mood.de genoemde Apps in principe van toepassing zijn. De verjaringstermijn is één jaar, behalve in geval van opzet en grove nalatigheid, voor schade aan leven, lichaam en gezondheid. 9LINGOHUBDAY Storingen in de software en/of de Apps en de bijbehorende documentatie worden door CompanyMood binnen een passende termijn kosteloos geëlimineerd. Voorwaarde voor deze claim voor het verhelpen van gebreken is dat het gebrek reproduceerbaar is. CompanyMood kan, voor het nakomen van de garantieverplichting, naar eigen keuze ofwel herstellen ofwel vervangend leveren. In het bijzonder kan CompanyMood de klant een nieuwe versie van de software en/of apps ter beschikking stellen om aan de garantieverplichting te voldoen. Het staat gelijk aan het verwijderen van defecten als CompanyMood een alternatieve oplossing voor de defecte functie levert, die de klant in staat stelt de software te gebruiken in overeenstemming met het contract. 10LINGOHUBDAY Garantieclaims zijn uitgesloten indien de software en/of de apps niet in overeenstemming met het contract worden gebruikt. Verder zijn garantieclaims uitgesloten indien de klant wijzigingen of verbeteringen aanbrengt in de software en/of de in het contract vermelde Apps, tenzij de klant bewijst dat de fouten niet oorzakelijk verband houden met de wijzigingen of verbeteringen. 11LINGOHUBDAY Indien een essentiële programmafout niet wordt gecorrigeerd door CompanyMood in overeenstemming met de vermelde voorwaarden, kan de klant een vermindering van het maandelijkse SaaS-bedrag eisen. CompanyMood heeft hetzelfde recht als de productie van de foutcorrectie niet mogelijk is met een redelijke inspanning. Als tijdens het herstel van de fout blijkt dat de problemen te wijten zijn aan bedieningsfouten of oneigenlijk gebruik door de klant, kan CompanyMood een passende vergoeding eisen voor de gemaakte kosten. 12LINGO-LIFTDAG CompanyMood garandeert niet dat de in het contract vermelde software voldoet aan de individuele eisen van de klant. Dit geldt met name voor het niet behalen van het gewenste economische succes. Alleen de directe klant heeft recht op garantieclaims tegen CompanyMood en kan niet worden overgedragen. 13LINGOHUBDAY 1
14. beperking van de aansprakelijkheid 15LINGOHUB DAG 1

De contractuele partners zijn jegens elkaar zonder beperking aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid voor alle schade die door henzelf en hun wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers wordt veroorzaakt. 17 LINGOHUBDAY In geval van lichte nalatigheid zijn de contractpartners onbeperkt aansprakelijk in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid. 18 LANGE LIFTDAG In alle andere gevallen is CompanyMood slechts aansprakelijk voor zover zij een wezenlijke contractuele verplichting heeft geschonden. Essentiële contractuele verplichtingen zijn de verplichtingen die van bijzonder belang zijn voor het bereiken van het contractuele doel, evenals alle verplichtingen die, in geval van een toerekenbare tekortkoming, ertoe kunnen leiden dat het bereiken van het contractuele doel in gevaar komt. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de te verwachten, typisch optredende schade. 19 LEVENDE DAG CompanyMood aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen op telecommunicatieverbindingen, voor storingen op internetpaden, in geval van overmacht, in geval van schuld van derden of de klant zelf. CompanyMood aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat wanneer de klant wachtwoorden of gebruikersidentificaties doorgeeft aan onbevoegden. 20LINGOHUBDAY 2

15. overmacht 2

2
Geen van de contractpartijen is verplicht de contractuele verplichtingen na te komen in geval van overmacht en voor de duur daarvan. Met name de volgende omstandigheden worden in deze zin als overmacht beschouwd: 2
2

26LINGOHUB DAG 22

- brand/explosie/overstroming waarvoor de contractpartner niet verantwoordelijk is 2
3

3

3

- oorlog, muiterij, blokkade, embargo 3
3
3

3

- arbeidsgeschil van meer dan 6 weken dat niet door de contractpartner is veroorzaakt 3

3

3
4

- technische problemen van het internet die niet door een contractuele partner kunnen worden beïnvloed; dit geldt niet als en voor zover CompanyMood ook de telecommunicatiedienst aanbiedt. 4

4

43LINGOHUB DAG

16. Laatste bepalingen

Plaats van uitvoering is Saarbrücken. De plaats van jurisdictie voor beide overeenkomstsluitende partijen is Saarbrücken. Alleen de wet van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Het contract, de toevoegingen en wijzigingen ervan evenals wijzigingen in het formulier moeten schriftelijk zijn.