Algemene voorwaarden

Updated 01.01.2016

Algemene voorwaarden voor Software as a Service (SaaS) -services

1. Bereik en onderwerp van contract

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle contracten die een contractuele partner met CompanyMood GmbH, het gebruik en de operationele ondersteuning van standaard softwareprogramma's (de "Software"), de CompanyMood GmbH, hierna te noemen CompanyMood, en vervaardigd als software-as- a-service diensten worden aangeboden via het internet.


Zijn het onderwerp van het contract:

 • het aanbieden van onderstaande www.company-mood.de Softwareprogramma's voor gebruik via internet,

 • om een app over te zetten als clientsoftware ("App") om de software te gebruiken en

 • opslaan van gegevens van klanten op servers van het datacenter


Individueel ontwikkelde software programma's vallen niet onder dit contract.


De apps van de software zijn beschikbaar voor de klant via de Apple App Store en Google Play. De installatie van de apps op de terminals moet door de klant worden gedaan. Er zijn verschillen tussen de Tracker-app en de Terminal-app:
De Tracker-app is al beschikbaar in het kader van het gratis starterspakket. De terminal-app (stationaire stemmingsbeoordeling op de tablet) is alleen beschikbaar in combinatie met een basispakket dat in rekening kan worden gebracht.

2. Contractconclusie en type en bereik van de service

Het contract wordt afgesloten door ondertekening door CompanyMood en de klant of door CompanyMood waarin een door de klant elektronisch aangeboden aanbieding via de site www.companymood.com voor het sluiten van een contract wordt bevestigd.
De aard en omvang van de wederzijdse diensten worden bepaald door de contractuele afspraken. De omvang van de in het contract gedefinieerde diensten wordt geacht te zijn overeengekomen. Bepalend hiervoor zijn:

 1. het vastgestelde toepassingsgebied van de in het contract vermelde software, die is ingesteld in de gebruikersdocumentatie (verkrijgbaar bij https://www.company-mood.de/pricing),

 2. de geschiktheid voor het gebruik dat vereist is in het contract,

 3. de algemene voorwaarden uiteengezet in de overeenkomst, de algemene voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden van CompanyMood


 4. Verdere bepalingen en voorwaarden, met name algemene voorwaarden van de contractspartij zijn niet van toepassing, zelfs als CompanyMood zich hier niet uitdrukkelijk tegen verzet. Alleen de algemene voorwaarden van CompanyMood zijn van toepassing.

3. Verbeteringen / wijzigingen in prestaties

CompanyMood behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de prestaties (bijvoorbeeld door gebruik te maken van nieuwere of andere technologieën, systemen, procedures of standaarden) als gevolg van technische vooruitgang en prestatieverbetering. In geval van aanzienlijke wijzigingen in de prestaties, zal CompanyMood de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Indien er aanzienlijke nadelen voor de klant ontstaan als gevolg van veranderingen in de dienstverlening, dan heeft deze laatste recht op buitengewone opzegging van het contract op de datum van de wijziging. Opzegging dient door de klant te worden gedaan binnen twee weken na ontvangst van de wijziging van de prestatiemelding.

4. Systeembewerking

CompanyMood zorgt ervoor (indien nodig door de betrokkenheid van onderaannemers) dat de geleverde software wordt gebruikt in een omgeving en specificatie die geschikt is voor de eisen van de klant, evenals hardware die geschikt is voor het doel van de klant. Deze omvatten aantal en type servers, regelmatige back-ups, schaalbaarheid, voeding, airconditioning, firewalling, viruscontrole, breedbandinternetverbinding. Vertragingen in de inzet van de app-software vallen onder de verantwoordelijkheid van de app-winkels en kunnen niet worden geclaimd tegen CompanyMood.
CompanyMood voert dagelijkse gegevensback-ups uit. Via een herstelprocedure kan CompanyMood klantgegevens back-uppen sinds de meest recente back-up op verzoek van de klant.

5. Systeembeschikbaarheid

De beschikbaarheid van het datacenternetwerk op de routeruitgang op internet is gemiddeld 99% per jaar. De client-side-verbinding met internet is de verantwoordelijkheid van de klant. Dit maakt geen deel uit van de SaaS-reikwijdte van services. De downtime wordt berekend in volledige minuten en wordt berekend als de som van de filtertijden per jaar. Uitzonderingen hierop zijn de perioden die door CompanyMood worden aangemerkt als zogenaamde onderhoudsvensters voor optimalisatie en prestatieverbeteringen, evenals tijdverlies tijdens het oplossen van problemen om redenen buiten de controle van CompanyMood en storingen als gevolg van overmacht.

6. Wanpraken over systeembeschikbaarheid

Problemen met de beschikbaarheid van het systeem moeten door de klant worden gemeld zodra ze bekend worden. Vóór het foutenrapport moet de klant zijn verantwoordelijkheidsgebied controleren. In het geval van storingsmeldingen die tijdens de ondersteuningsuren worden ontvangen, begint het filteren binnen twee uur. In het geval van storingsmeldingen die buiten de ondersteuningsuren aankomen, begint het filteren de volgende werkdag. Vertragingen in filteren die onder de verantwoordelijkheid van de klant vallen (bijvoorbeeld onbeschikbaarheid van een klantcontactpersoon) tellen niet mee voor de filtertijd.

7. Compensatie

De verplichting om resultaten te betalen uit het Software as a Service-contract. Tenzij anders bepaald, geldt het volgende: Voor de SaaS-services wordt een maandelijks bedrag in rekening gebracht dat in het contract is overeengekomen. De kosten worden maandelijks van tevoren in rekening gebracht.
Betalingen worden gedaan per creditcard of automatische incasso. Als de betalingstermijn wordt overschreden, kunnen services worden beperkt in geval van standaard.
De klant is niet gerechtigd om alle claims te verrekenen met CompanyMood anders dan de hoofdverplichtingen die voortvloeien uit deze contractuele relatie, tenzij het gaat om wettelijk vastgelegde claims of claims die schriftelijk door CompanyMood zijn erkend.
In het geval van een mislukte creditcard of bankdeposito, is CompanyMood gerechtigd om het contract te beëindigen.

8. Gebruiksrecht

CompanyMood verleent de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de software en / of apps vermeld in de Overeenkomst en de bijbehorende gebruikersdocumentatie te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst. De software wordt via internet aangeboden via een gemeenschappelijke browser die door de klant wordt gebruikt of via een van de twee apps die zijn ontwikkeld door CompanyMood (terminal- of tracker-app). Het overdrachtspunt voor de SaaS-services is de routeruitgang van het computercentrum dat door CompanyMood op internet wordt gebruikt.
De klant verbindt zich ertoe de software en / of de apps uitsluitend in overeenstemming met het contract te gebruiken en niet door te geven aan derden, noch op een andere manier toegankelijk te maken voor derden. De Klant mag een deel van de Software en / of de Apps niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren, dupliceren of gebruiken om een afzonderlijke applicatie te maken.
De klant erkent hierbij CompanyMood als de enige licentiegever van de software en / of de apps en de bijbehorende auteursrechten. De rechten van CompanyMood als enige licentiegever zijn ook van toepassing op softwareverbeteringen die door CompanyMood aan de klant worden verstrekt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
De klant erkent hierbij het merk en de naam van CompanyMood met betrekking tot de Software en / of de Apps en gerelateerde documentatie. De klant mag geen copyrightinformatie of andere soortgelijke eigendomskennisgevingen in de programma's en gerelateerde documentatie verwijderen, wijzigen of anderszins wijzigen.

9. Klantrechten op de gegevens

De gegevens die door de software worden verzameld, verwerkt en gegenereerd, worden opgeslagen op de servers van het CompanyMood-gegevenscentrum. De Klant blijft in elk geval de enige eigenaar van de gegevens en kan, door zijn toegang tot de CompanyMood-software, op elk moment, maar niet voorafgaand aan de beëindiging van het contract, alle of alle gegevens downloaden van het computercentrum van CompanyMood zonder het recht van retentie van CompanyMood. , Het is niet mogelijk om de gegevens na het einde van het contract te verstrekken, omdat CompanyMood de gegevens onmiddellijk anonimiseert om aan zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming te voldoen. De gegevens worden verstrekt in de bestandsformaten pdf / xls / csv. De klant heeft niet het recht om software te ontvangen die geschikt is voor het gebruik van de gegevens. De verantwoordelijkheid voor de toelaatbaarheid van het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens en voor de bescherming van de rechten van betrokkenen (informatie, gebruik, correctie, blokkering, verwijdering) ligt bij de klant.
De Klant is verplicht om de Overeenkomst te beëindigen, maar niet voordat CompanyMood zijn verplichtingen is nagekomen, om CompanyMood alle media met Software te retourneren en alle exemplaren van de App op zijn eigen computerfaciliteiten te verwijderen.

10. Privacy en gegevensbeveiliging

De contracterende partijen houden zich aan de respectieve toepasselijke gegevensbeschermingsregels, met name die welke van toepassing zijn in Duitsland, en verplichten hun werknemers in verband met het contract en de implementatie ervan tot het gegevensgeheim overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voor zover deze nog niet algemeen verplicht zijn.
Als de klant persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt of gebruikt, moet hij ervoor zorgen dat hij daartoe gerechtigd is in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van de wet inzake gegevensbescherming en CompanyMood vrijwaart van aanspraken van derden in geval van een schending.
CompanyMood zal klantgerelateerde gegevens alleen verzamelen en gebruiken voor zover vereist door deze Overeenkomst. De klant gaat akkoord met het verzamelen en gebruiken van dergelijke gegevens in deze mate.

11. Geheimhouding

De contractpartijen verbinden zich ertoe de kennis die is opgedaan in het kader van het onderwerp, met name technische of economische gegevens en andere kennis, geheim te houden en uitsluitend te gebruiken voor het doel van het contract.
Dit is niet van toepassing op informatie die openbaar beschikbaar is of die openbaar is geworden zonder enige ongeoorloofde tussenkomst of nalatigheid van de partijen of die toegankelijk moet worden gemaakt door een rechterlijk bevel of wet. In het geval van klantenondersteuning kan het nodig zijn om toegang te krijgen tot klantendossiers. Toegang kan via een webvergadering met de klant of via database-analyse. Deze toegang is beperkt tot de periode van de betreffende ondersteuningsactie.

12. Referentie Marketing

Na ontvangst van de bestelling door de klant is CompanyMood gerechtigd deze orderrelatie naar buiten te communiceren. Details van het contract worden echter niet bekendgemaakt.
De klant gaat ermee akkoord dat CompanyMood het aanduidt voor zijn eigen advertentiedoeleinden (referentiemarketing). Dit omvat de publicatie van het logo en de vermelding op de CompanyMood-website, in gedrukte en online media en in presentaties.
De klant kan de toestemming voor de referentiemarketing op elk gewenst moment per e-mail intrekken aan hello@company-mood.com.

13. Garantie

Het is in de stand van de techniek niet mogelijk om fouten in software onder alle toepassingsvoorwaarden uit te sluiten. CompanyMood garandeert echter dat de software en / of de apps vermeld onder www.company-mood.de in principe kunnen worden gebruikt. De verjaringstermijn is behalve voor opzet en grove nalatigheid, voor schade aan het leven, lichaam en gezondheid, één jaar.
Fouten in de Software en / of de Apps en gerelateerde documentatie worden door CompanyMood binnen een redelijke tijd kosteloos verholpen. Voorwaarde voor deze foutcorrectievordering is dat de fout reproduceerbaar is. CompanyMood kan het repareren of vervangen om aan zijn garantieverplichting te voldoen. In het bijzonder kan CompanyMood de klant voorzien van een nieuwe versie van de software en / of de apps om aan de garantieverplichting te voldoen. Hetzelfde geldt voor het oplossen van problemen als CompanyMood een alternatieve oplossing biedt voor de storing waardoor de klant deze als gecontracteerd kan gebruiken.
Garantieclaims zijn uitgesloten als de software en / of de apps niet worden gebruikt in overeenstemming met het contract. Bovendien zijn de garantieclaims uitgesloten als de klant wijzigingen of verbeteringen aanbrengt in de software en / of apps die in het contract worden vermeld, tenzij de klant aantoont dat de fouten niet oorzakelijk verband houden met de wijzigingen of verbeteringen.
Als een materiële bug niet wordt opgelost door CompanyMood in overeenstemming met de hierboven vermelde voorwaarden en bepalingen, kan de klant om een verlaging van de maandelijkse SaaS-kosten vragen. CompanyMood heeft hetzelfde recht als het niet mogelijk is om de correctie met redelijke inspanning uit te voeren. Als tijdens het oplossen van problemen blijkt dat de problemen te wijten zijn aan een bedieningsfout of onjuist gebruik door de klant, kan CompanyMood een redelijke vergoeding voor de gemaakte kosten verlangen.
CompanyMood garandeert niet dat de individuele vereisten van de klant worden vervuld door middel van de software die in het contract wordt genoemd. Dit geldt in het bijzonder voor het niet bereiken van het gewenste economische succes. Garantieclaims tegen CompanyMood zijn exclusief voor de directe klant en kunnen niet worden toegewezen.

14. Beperking van aansprakelijkheid

In geval van opzet of grove nalatigheid zijn de partijen bij het contract aansprakelijk voor elkaar voor alle schade veroorzaakt door hen en hun wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten.
In geval van lichte nalatigheid zijn de contractpartijen zonder beperking aansprakelijk in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid.
In alle andere gevallen is CompanyMood alleen aansprakelijk als het een materiële contractuele verplichting heeft geschonden. Essentiële contractuele verplichtingen zijn die taken die van bijzonder belang zijn voor het bereiken van het doel van het contract, evenals al die verplichtingen die in geval van verwijtbare overtreding de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar zouden kunnen brengen. In deze gevallen is aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van voorspelbare, typisch optredende schade.
Voor storingen op telecommunicatieverbindingen, voor storingen op kabelroutes binnen het internet, in geval van overmacht, voor rekening van derden of de klant zelf wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door CompanyMood. CompanyMood aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de klant oploopt bij het doorgeven van wachtwoorden of gebruikers-ID's aan niet-geautoriseerde personen.

15. Force Majeure

Geen van de partijen bij het contract is verplicht om de contractuele verplichtingen na te komen in het geval en voor de duur van overmacht. Esp. De volgende omstandigheden moeten worden beschouwd als overmacht in deze zin:


 • - Fire / Explosion / Floods niet verantwoordelijk voor de aannemer,

 • - Oorlog, muiterij, blokkering, embargo,

 • - Meer dan 6 weken lopende en niet-toerekenbare arbeidsconflicten,

 • - technische problemen van internet die niet door één contractpartner kunnen worden beïnvloed; dit is niet van toepassing indien en voor zover CompanyMood de telecommunicatiedienst aanbiedt.

16. Laatste bepalingen

Plaats van uitvoering is Saarbrücken. De plaats van jurisdictie voor beide overeenkomstsluitende partijen is Saarbrücken. Alleen de wet van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Het contract, de toevoegingen en wijzigingen ervan evenals wijzigingen in het formulier moeten schriftelijk zijn.